اخبار
استعلام بها خرید کانورت دبیرخانه- نوبت چهارم
 • 1398/9/23 شنبه استعلام بها خرید کانورت دبیرخانه- نوبت چهارم
  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 113/7393 مورخ 1398/07/06 نسبت به خرید نرمافزار کانورتورتصاویرنرم افزاردبیرخانه قدیم مربوط به شرکت دیدگاه رایانه سما، مورد بهره برداری درشهرداری کرج به سامانه جدید به شرح خدمات کانورتور ذیل از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط تا سقف معاملات متوسط اقدام نماید.
استعلام بها خرید کارت اتصال ذخیره ساز- نوبت دوم
 • 1398/9/23 شنبه استعلام بها خرید کارت اتصال ذخیره ساز- نوبت دوم
  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 113/9227 مورخ 1398/08/20 نسبت به خرید کارت اتصال ذخیره ساز طبق مشخصات ذیل از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط تا سقف معاملات متوسط اقدام نماید.
استعلام بها خرید کانورت دبیرخانه- نوبت سوم
 • 1398/9/16 شنبه استعلام بها خرید کانورت دبیرخانه- نوبت سوم
  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 113/7393 مورخ 1398/07/06 نسبت به خرید نرمافزار کانورتورتصاویرنرم افزاردبیرخانه قدیم مربوط به شرکت دیدگاه رایانه سما، مورد بهره برداری درشهرداری کرج به سامانه جدید به شرح خدمات کانورتور ذیل از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط تا سقف معاملات متوسط اقدام نماید.
استعلام بها خرید کارت اتصال ذخیره ساز- نوبت اول
 • 1398/9/16 شنبه استعلام بها خرید کارت اتصال ذخیره ساز- نوبت اول
  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 113/9227 مورخ 1398/08/20 نسبت به خرید کارت اتصال ذخیره ساز طبق مشخصات ذیل از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط تا سقف معاملات متوسط اقدام نماید.
راه اندازی سامانه خدمات الکترونیکی پرسنل شهرداری کرج
استعلام بها خرید تجهیزات رادیو وایرلس- مرحله سوم
 • 1398/8/25 شنبه استعلام بها خرید تجهیزات رادیو وایرلس- مرحله سوم
  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 113/5802 مورخ 1398/05/27 نسبت به خرید رادیو وایرلس طبق مشخصات ذیل از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط تا سقف معاملات متوسط اقدام نماید.
بررسی راهکارهای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری کرج
استعلام بها خرید فیبرنوری- نوبت سوم
 • 1398/7/23 سه‌شنبه استعلام بها خرید فیبرنوری- نوبت سوم
  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 6472 /113 مورخ 1398/06/12 نسبت به خریداقلام طبق مشخصات ذیل از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط تا سقف معاملات متوسط اقدام نماید.