جمعه 26 مهر 1398   01:13:56
فرآیند کاری معاونت شهرسازی و معماری منطقه - مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

11 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRM0032
فرایند انتقال
- مناطق
معاونت شهرسازی و معماری منطقه
اداره شهرسازی
امور صدور پروانه ساختمان
Download
2PRM0036
فرایند بایگانی و پیگیری
- مناطق
معاونت شهرسازی و معماری منطقه
اداره شهرسازی
امور صدور پروانه ساختمان
Download
3PRM0028
فرایند عدم خلاف / تمدید خلاف / ارسال پرونده به ماده 100
- مناطق
معاونت شهرسازی و معماری منطقه
اداره شهرسازی
امور صدور پروانه ساختمان
Download
4PRM0035
فرایند کمیسیون ماده 5
- مناطق
معاونت شهرسازی و معماری منطقه
اداره شهرسازی
امور صدور پروانه ساختمان
Download
5PRM0031
فرایند تجمیع
- مناطق
معاونت شهرسازی و معماری منطقه
اداره طرح تفصیلی
امور حریم
Download
123>>>