پنجشنبه 25 مهر 1398   23:38:59
زبان
فرآیند کاری اداره کل املاک و مستغلات - مهمان
جستجو فرآیند ها
کد فرآیند نام فر آیند
مرکز /منطقه/سازمان معاونت ها
مدیریت مرکز/ ادارات مناطق ادارات مرکز/ امور مناطق

9 رکورد
رديف کد فرآیندنام فر آیندحوزه مربوطهمعاونت ها مدیریت مرکز/ ادارات مناطقادارات مرکز/ امور مناطقفایل
1PRS00107
فرایند توافق نامه
- شهرداری مرکز
...
اداره کل املاک و مستغلات
اداره واگذاری ، فروش و بهینه سازی املاک
Download
2PRS00110
فرایند اجرای ماده تبصره 4
- شهرداری مرکز
...
اداره کل املاک و مستغلات
اداره واگذاری ، فروش و بهینه سازی املاک
Download
3PRS00115
فرایند نحوه معرفی ملک به مالکان و مناطق و اداره تملکات جهت انجام امور معوض به مالکین که ملکشان در طرح واقع شده است
- شهرداری مرکز
...
اداره کل املاک و مستغلات
اداره واگذاری ، فروش و بهینه سازی املاک
Download
4PRS00113
فرایند فروش املاک از طریق معوض
- شهرداری مرکز
...
اداره کل املاک و مستغلات
اداره واگذاری ، فروش و بهینه سازی املاک
Download
5PRS00109
فرایند اجرای ماده تبصره 6
- شهرداری مرکز
...
اداره کل املاک و مستغلات
اداره تملکات ، ارزیابی و توافقات
Download
6PRS00106
فرایند ماده 19 نوسازی(واگذاری معبر متروکه)
- شهرداری مرکز
...
اداره کل املاک و مستغلات
اداره تملکات ، ارزیابی و توافقات
Download
7PRS00112
فرایند نحوه رسیدگی به درخواست های انهار یا معبر متروکه
- شهرداری مرکز
...
اداره کل املاک و مستغلات
اداره واگذاری ، فروش و بهینه سازی املاک
Download
8PRS00111
فرایند خالصه جات)تقاضای مجوز یا گرفتن سند ثبتی(
- شهرداری مرکز
...
اداره کل املاک و مستغلات
اداره حفاظت اراضی و اموال غیر منقول و امور حقوقی
Download
9PRS00114
فرایند اخذ سند بنام شهرداری
- شهرداری مرکز
...
اداره کل املاک و مستغلات
اداره امور ثبتی و کاداستر املاک
Download